Die Stimme des Papstes Pius XII.

katholischglauben.info
Katholische Kirche – Mystici Corporis